Program zajęć klasa 5 (grupa 1)

3 października 2018 r.

Mnożenie liczb dwu- i trzycyfrowych pod kreską, dzielenie z resztą przez liczbę dwucyfrową, dodawanie pod kreską, odejmowanie pod kreską, odejmowanie od liczby zawierającej zera między innymi cyframi, mnożenie i dzielenie liczb przez 10, 100, 1000…, powtarzanie tabliczki mnożenia.

4 października 2018 r. 

Mnożenie i dzielenie przez 10, 100, 1000…, powtórzenie działań pod kreską, nazywanie miejsc w liczbach, czytanie dużych liczb, liczenie liczby liczb w zadanym zakresie (np. dwucyfrowe większe of 72), różnica między „o ile” i „ile razy”, proste zadania z treścią (podręcznik str. 43 zad. 12 i jego odmiany).

10 października 2018 r. 

Powtórzenie: dzielenie pod kreską z resztą i bez reszty. Wyznaczanie największego wspólnego dzielnika dwóch liczb. Cechy podzielności przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100. Definicja liczb pierwszych oraz liczb złożonych. Rozpoznawanie liczb pierwszych i złożonych.

11 października 2018 r. 

Powtórzenie: wyznaczanie największego wspólnego dzielnika, cechy podzielności przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100. Rozkład liczb na czynniki pierwsze. Rozkład iloczynów na czynniki pierwsze.

17 października 2018 r.

Powtórzenie: cechy podzielności przez 1, 3, 4, 5, 9, 10, 100. Powtórzenie odejmowania pod kreską, dzielenia i mnożenia pod kreską. Ćwiczenie mnożenia w pamięci liczb dwucyfrowych przez jednocyfrowe. Ćwiczenie rozkładu na czynniki pierwsze. Wyznaczanie największego wspólnego dzielnika liczb rozłożonych na czynniki pierwsze.

18 października 2018 r.

Powtórzenie: cechy podzielności przez 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100. Rozpoznawanie lat przestępnych. Rozpoznawanie wielokrotności. Obliczanie najmniejszej wspólnej wielokrotności dwóch liczb.

24 października 2018 r. 

Powtórzenie: cechy podzielności przez 2, 3, 4, 9, 5. Wyznaczanie największego wspólnego dzielnika i najmniejszej wspólnej wielokrotności dwóch liczb. Obliczanie kolejnych wielokrotności i poprzednich wielokrotności. Wielokrotności na osi liczbowej. Wielokrotności mniejsze i większe od zadanej liczby.

25 października 2018 r. 

Powtórzenie: cechy podzielności przez 2, 3, 4, 5, 9, 10. Liczby pierwsze: rozpoznawanie. Ułamki zwykłe: definicja, rozpoznawanie ułamka, rozpoznawanie całości, zamiana na ułamek niewłaściwy, ułamki na osi liczbowej.

31 października 2018 r. 

Zapisywanie ułamków. Rozpoznawanie ułamków właściwych i niewłaściwych. Ułamki godzin, dni, roku. Dm, cm jako ułamek metra. Rozszerzanie ułamków, skracanie ułamków. Wyprowadzanie całości przed ułamek. Zamiana liczb mieszanych na ułamki niewłaściwe.

7 listopada 2018 r. 

Dodawanie ułamków o tych samych mianownikach. Dodawanie ułamków o różnych mianownikach. Dodawanie liczb mieszanych. Zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane.

8 listopada 2018 r. 

Dodawanie ułamków o różnych mianownikach – powtórzenie. Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach metodą pożyczania całości.

14 listopada 2018 r. 

Dodawanie liczb mieszanych metodą dodawania całości – powtórzenie. Dodawanie liczb mieszanych metodą zamiany na ułamki niewłaściwe. Mnożenie ułamków zwykłych. Mnożenie liczb mieszanych.

15 listopada 2018 r. 

Dodawanie i odejmowanie liczb mieszanych – powtórzenie. Obliczanie ułamka liczby naturalnej. Mnożenie liczb mieszanych. Dzielenie ułamków zwykłych.

21 listopada 2018 r. 

Powtórzenie: dodawanie i odejmowanie liczb mieszanych, mnożenie i dzielenie liczb mieszanych. Potęgowanie ułamków zwykłych.

22 listopada 2018 r. 

Odejmowanie liczb mieszanych. Dzielenie ułamków przez liczby naturalne. Dzielenie liczb mieszanych. Obliczanie ułamka danej liczby.

28 listopada 2018 r. 

Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie ułamków, obliczanie ułamka danej liczby – powtórzenie. Kolejność działań z użyciem ułamków.

29 listopada 2018 r. 

Kolejność działań. Porównywanie ułamków – powtórzenie. Działania na ułamkach – powtórzenie.

5 grudnia 2018 r. 

Podstawowe pojęcia w geometrii: płaszczyzna, punkt, linia prosta, półprosta, odcinek. Proste i odcinki równoległe i prostopadłe. Odległość punktu od linii. Podział kątów.

6 grudnia 2018 r. 

Powtórzenie: prosta, odcinek, punkt, linie i odcinki równoległe i prostopadłe, odległość punktu od linii, podział kątów. Kąty wierzchołkowe i przyległe – obliczenia.

12 grudnia 2018 r.

Kąty wierzchołkowe, przyległe, odpowiadające i naprzemianległe. Kąty i obroty wskazówek zegara.

13 grudnia 2018 r.

Kąty – powtórzenie. Podział trójkątów ze względu na kąty i boki. Ułamki dziesiętne – dodawanie i odejmowanie. Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamy