Program zajęć klasa 6 (grupa 1)

1 października 2018

Powtórzenie: zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne i vice versa, porównywanie ułamków zwykłych i dziesiętnych (i okresowych), działania na ułamkach (wyrażenia algebraiczne, kolejność działań).

3 października 2018

Odcinek, prosta, półprosta; określanie wzajemnego położenia odcinków, prostych i półprostych; odległość punktu od prostej, odległość prostych równoległych, punkty wspólne odcinków, prostych i półprostych; okrąg i koło, cięciwa, promień, średnica, korzystanie z promieni okręgów do wyznaczania długości boków opisanego na nich prostokąta.

8 października 2018

Zasady zamiany jednostek o różnych przedrostkach: kg, dag, g, mg, km, m, cm, mm (metoda mnemotechniczna). Powtórzenie: dzielenie i mnożenie liczb naturalnych i ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000…

10 października 2018

Jednostki: zamiany jednostek o różnych przedrostkach: kg, dag, g, mg, km, m, cm, mm (metoda podmiany jednostek na wielokrotności mniejszych jednostek). Podmiana jednostek przy przeliczaniu godzin, minut i sekund. Proste zadania tekstowe z użyciem jednostek i równań z niewiadomą.

15 października 2018

Skala mapy pomniejszającej – zadania z treścią.

17 października 2018

Kalendarz i czas: rozpoznawanie roku przestępnego; obliczanie upływu godzin i minut, obliczanie upływu dni.

22 października 2018

Odczytywanie informacji z tabel i wykresów. Podstawowe działania na kalkulatorze.

24 października 2018

Powtórzenie: czas i kalendarz. Dni lat przestępnych. Zaokrąglanie liczb. Skala. Szeregowanie wielkości o różnych mianach. Tabele i diagramy słupkowe. Proporcje.

29 października 2018

Prędkość, droga i czas. Obliczanie drogi, gdy dana jest prędkość i czas. Obliczanie prędkości, gdy dana jest droga i czas. Porównywanie prędkości o różnych mianach.

31 października 2018

Prędkość średnia. Zamiana mian prędkości z km/min na km/h. Obliczanie czasu, gdy dana jest prędkość i droga.

5 listopada 2018

Prędkość, droga, czas – zadania z treścią.

7 listopada 2018

Prędkość, droga, czas – zadania z treścią.

12 listopada 2018 

Prędkość, droga, czas – zadania z treścią.

14 listopada 2018

Podstawowe definicje elementów koła i okręgu. Obliczanie odległości między środkami okręgów. Klasyfikacja czworokątów. Klasyfikacja trójkątów. Boki w trójkątach – zadania. Kąty w trójkątach – zadania. Kąty przyległe, wierzchołkowe, naprzemianległe, odpowiadające – zadania.

19 listopada 2018

Powtórzenie: koła, okręgi, odcinki, kąty, trójkąty, czworokąty.

21 listopada 2018

Kąty w trójkątach i czworokątach.

26 listopada 2018

Kąty i boki w trójkątach i czworokątach.

3 grudnia 2018

Pola prostokątów.

5 grudnia 2018

Pola prostokątów. Przeliczanie jednostek pola (mm kw., cm kw., dm kw., m kw., ary, hektary, km kw.).

10 grudnia 2018

Pole równoległoboku. Właściwości i klasyfikacja czworokątów – powtórzenie.

12 grudnia 2018

Pole trójkąta. Pole trapezu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamy