Program zajęć klasa 7 (grupa 1)

1 października 2018

Oś liczbowa – moduł z x, odległość dwóch liczb na osi, zaznaczanie przedziałów na osi, zapis x ∈ <y, z), ułamki na osi, dodawanie i odejmowanie liczb ujemnych z wykorzystaniem osi.

4 października 2018

Zamiana liczby na procent. Obliczanie % zacieniowanej powierzchni wielokąta. Obliczanie % zacieniowanej powierzchni koła. Odczytywanie % z diagramu. Obliczanie brakującego % do 100%. Powtórzenie: zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne metodą dzielenia pod kreską.

8 października 2018

Obliczanie procentu z danej wielkości. Obliczanie, jakim procentem całości jest dana część. Obliczanie całości, gdy znana jest wielkość części i odsetek całości, który stanowi.

11 października 2018

Powtórzenie: ustawianie liczb ujemnych (ułamki) w kolejności zależnej od ich wielkości. Proporcje. Rozpoznawanie liczb naturalnych i całkowitych. Zaokrąglanie liczb. Obliczanie amplitudy na osi liczbowej. Rozkład liczb naturalnych z użyciem największego wspólnego dzielnika.

15 października 2018

Powtórzenie: obliczanie procentu z liczby, obliczanie całości. Podwyżki i obniżki – obliczanie nowej ceny po jej zmianie procentowej. Proste zadania z treścią.

18 października 2018

Procenty: zadania z treścią.

19 października 2018

Podwyżki i obniżki: zadania z treścią.

22 października 2018

O ile mniej, o ile więcej – zamiana na procent. Powtórzenie: liczby ujemne.

25 października 2018

Procenty: zadania z treścią.

29 października 2018

Procenty: zadania z treścią. Obliczanie procentu danej liczby, obliczanie całości, obliczenia z procentem dodanym/ujętym.

5 listopada 2018

Odcinki i proste: równoległe, prostopadłe, punkty prostej i odcinka.

8 listopada 2018

Kąty: definicja, kąty ostre, wklęsłe, wypukłe. Kąty wierzchołkowe i przyległe, kąty odpowiadające i naprzemianległe. Rozpoznawanie części setnych stopnia i części sześćdziesiątych stopnia (minut) oraz obliczenia z ich użyciem.

15 listopada 2018

Kąty – zadania cd. Kąty między wskazówkami zegara. Klasyfikacja trójkątów. Ocena możliwości konstrukcji trójkąta w oparciu o boki lub kąty. Kąty w trójkącie.

19 listopada 2018

Powtórzenie: okręgi, koła, odcinki, kąty, trójkąty, czworokąty. Przystawanie trójkątów.

22 listopada 2018

Kąty w trójkątach. Kąty i obwody czworokątów. Przystawanie trójkątów.

26 listopada 2018

Wielokąty foremne.

28 listopada 2018

Kąty, boki w trójkącie – powtórzenie.

3 grudnia 2018

Pola prostokątów. Ary, hektary, m kw., km kw.

6 grudnia 2018

Pola prostokątów. Przeliczanie jednostek: ary, hektary, m kw., dm kw., cm kw., mm kw.

10 grudnia 2018

Ary, hektary, m kw., km kwadratowe. Pole równoległoboku.

13 grudnia 2018

Pole równoległoboku, pole trójkąta. Wyliczanie brakującego wymiaru z dwóch różnych wzorów na pole. Przeliczanie jednostek – powtórzenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamy